REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO - KARTY KLIENTA CENTRUM OGRODNICZEGO „PASSIFLORA” W PYSKOWICACH

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.A&G F.H.U.P. z siedzibą w Pyskowicach przy ulicy Gliwickiej 55 – zwana dalej Centrum Ogrodnicze „Passiflora”, która jest „organizatorem” wprowadza przeznaczony dla wszystkich konsumentów dokonujących zakupów program lojalnościowy o nazwie – Karta Stałego Klienta „Passiflora” zwany dalej programem.

2.Zasady uczestnictwa w programie określa wyłącznie niniejszy regulamin.

3.Przystąpienie do programu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego. Podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza zawarcie przez Klienta umowy z organizatorem programu. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

4.Uczestnikiem programu może być osoba powyżej 18 roku życia.

5.Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie organizator jest zobowiązany powiadomić uczestników na placówce za pośrednictwem ogłoszenia z 30-dniowym wyprzedzeniem lub na stronie internetowej www.centrumogrodnicze.gliwice.pl

6.Poprzez podpis na formularzu zgłoszeniowym uczestnik dobrowolnie udostępnia organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych.

Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami).

7.Klient gromadzi punkty za zakupy zrealizowane w centrum ogrodniczym „Passiflora”, które organizator obejmuje programem. Zgromadzone punkty Klient zamienia wyłącznie na rabat kwotowy lub rabat stały.

 

II WARUNKI UZYSKANIA KARTY KLIENTA

1.Osoba zainteresowana jest zobowiązana czytelnie wypełnić i podpisać „formularz zgłoszeniowy”, podać w sposób pełny i zgodny z prawdą dane personalne. W rubryce „adres” jest zobowiązana wpisać swój dokładny adres zamieszkania. Formularz zgłoszeniowy zawierający braki lub bez podpisu jest nieważny. Klient jest zobowiązany natychmiast powiadomić organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.

2.Każdy z uczestników otrzymuje wyłącznie jedną kartę z odrębnym numerem.

3.Karta Klienta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

4.Klient kartę otrzymuje bezpłatnie.

 

III ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY

1.W przypadku utracenia lub trwałego uszkodzenia karty Konsument jest zobowiązany powiadomić organizatora.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z utracenia lub uszkodzenia karty, jeżeli fakt ten nie został zgłoszony.

3.Za każde powtórne wydanie karty z powodu jej uszkodzenia lub utraty organizator pobierać będzie opłatę w wysokości 5,-zł.

 

IV KORZYSTANIE Z KARTY KLIENTA.
GROMADZENIE PUNKTÓW NA KONCIE KLIENTA

1.Każde wydane 1zł brutto to jeden punkt*.

2.Produkty z niższą wartością punktów będą opatrzone taką informacją.

3.Stały rabat na karcie nie może być łączony z innymi promocjami, wyprzedażami, przecenami.

4.Aby punkty z zakupu towarów mogły zostać naliczone na konto, należy przed rozpoczęciem transakcji okazać sprzedawcy kartę stałego klienta.

5.Jeżeli Klient nie posiada karty w trakcie dokonywania zakupów lub z innych względów nie przekazał jej sprzedawcy przed zakończeniem transakcji zakupów – punkty nie zostaną naliczone. Punkty za dokonane zakupy nie mogą być wpisane na konto Klienta na podstawie później okazanego paragonu fiskalnego i karty.

6.Wszelkie reklamacje dotyczące ilości zapisanych punktów będą rozpatrywane przez organizatora w obecności klienta po przedstawieniu przez klienta paragonu fiskalnego dotyczącego reklamowanej transakcji. Reklamację Klient może składać w ciągu 7 dni od daty zakupów na terenie Centrum Ogrodniczego „Passiflora”.

* punktacja 1=1 może nie dotyczyć wszystkich produktów, między innymi promocji, przecen, wyprzedaży. Produkty te mogą mieć naliczaną inną ilość punktów od 0,1 aż do pełnego jednego punktu.

7.Informacje o zgromadzonych punktach Klient może uzyskać na terenie centrum ogrodniczego przy stanowisku kasowym.

 

V KASACJA PUNKTÓW

1. Punkty na karcie można gromadzić tylko przez okres jednego roku. Końcowym okresem rozliczenia jest 31 marca każdego roku.

2. Do daty 31 marca klient jest zobowiązany wymienić swoje punkty na rabaty.

3. Z dniem 1 kwietnia każdego roku stan punktów na koncie zostanie wyzerowany.

4. Klient, który otrzyma kartę i rozpocznie gromadzenie punktów od 20 czerwca 2012 do 31 marca 2013 będzie je mógł przechowywać i zostaną mu one przesunięte do rozliczenia na dzień 31 marca 2014.

 

VI WYMIANA PUNKTÓW

1.Zgromadzone punkty Klient może wymienić wyłącznie na rabaty przy kolejnych zakupach. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową rabatu.

2. Tabela rabatów kwotowych i stałych za uzbierane punkty:

500 pkt

20 zł rabatu

-

-

1000 pkt

50 zł rabatu

lub rabat stały

3%

2000 pkt

120 zł rabatu

lub rabat stały

4%

3000 pkt

210 zł rabatu

lub rabat stały

5%

     Klient, który dokona wymiany punktów na rabat stały będzie mógł dalej gromadzić punkty i zamieniać je na rabaty kwotowe.

 

VII OKRES WAŻNOŚCI KARTY KLIENTA

1. W przypadku istotnej zmiany warunków gospodarczych w tym między innymi wystąpieniem wzmożonej inflacji wyrażonej wzrostem cen detalicznych organizator może czasowo zawiesić realizację programu informując o tym jego uczestników za pomocą ogłoszeń w centrum ogrodniczym lub na stronie internetowej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i ogłoszeń w centrum ogrodniczym.

3. Ogłoszenie o likwidacji programu musi być przez organizatora zamieszczone w centrum ogrodniczym biorącym udział w programie w dobrze widocznych miejscach z wyprzedzeniem 3 miesięcznym. Ogłoszenie musi zawierać szczegółowe zasady likwidacji i datę upływu terminu wymiany punktów na rabaty kwotowe.

4. Po upływie okresu wyznaczonego w ogłoszeniu punktów na koncie klienta nie można gromadzić.